Za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Barwic przedstawił Radzie Miejskiej w Barwicach „Raport o stanie Gminy Barwice za 2022 rok”.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Barwice, odbędzie się 27 czerwca 2023 r. (wtorek). W związku z powyższym zgłoszenia wraz z listą poparcia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Raport o stanie Gminy Barwice 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-05 14:17:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-13 11:51:05)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgłoszenie o udziale w debacie
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 26 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-13 11:50:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-13 11:51:05)
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-13 11:49:16)
Ostatnio zmodyfikował: