Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barwice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barwice:
1.      Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej (rejestr instytucji kultury w załączeniu).
2.      Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową (księga rejestrowa w załączeniu).
3.      Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).
4.      Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
5.      Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barwice:
1.        Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Barwice, prowadzi Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. 947137508.
2.        Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).
3.        Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4.        Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku             w załączeniu).
5.        Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
6.        Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Opłaty

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu
z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).
1.    Udostępnianie danych zawartych w rejestrze przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora jest bezpłatne.
2.    Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następujące na wniosek   podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2015.783 ze zm.) w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  można dokonywać w Biurze Obsługi Interesanta lub na konto Gminy Barwice :
BS Białogard O/Barwice Nr: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

 

Rejestr i Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury – Gmina Barwice

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rejestr Instytucji Kultury
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 427 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik_nr_1_wzór_wniosku_o_zmiany_we_wpisie_w_rejestrze_instytucji_kultury
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 33 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 608 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik_nr_2_wzór_wniosku_o_odpis_z_rejestru_instytucji_kultury
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 34 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik_nr_3_wzór_odpisu_pełny
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 64 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik_nr_4_wzór_odpisu_skrócony
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 41 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:50:48)