Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Urząd Miejski w Barwicach informuje, że zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz.352) o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej oraz dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015r  poz. 2058 z późn. zm.).

Link do uchwały Dz. U. z 2016r. poz. 352

Link do uchwały Dz. U. z 2015r poz. 2058 z późn. zm.).

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania to każda informacja publiczna będąca w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu), niezależnie od sposobu jej utrwalenia, która może być wykorzystywana w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny                              z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Sposób złożenia wniosku: przesłanie pocztą na adres urzędu, złożenie w sekretariacie urzędu, przesłanie pocztą elektroniczną na adres: urzad@um.barwice.pl, przesłanie faksem na numer 94 3736349 , oraz poprzez  e-PUAP urzędu. 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja publiczna wytworzona w Urzędzie Miejskim w Barwicach udostępniana jest co do zasady bezpłatnie.

Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. 2016 poz. 780 z późń. zm.) z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 204 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-17 11:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-17 11:54:30)
Ostatnio zmodyfikował: