Zgromadzenia publiczne

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym


Podstawa prawna: rozdział 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
2.    Załączniki:
·       pisemna zgoda na pełnienie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy przewodniczącym jest inna osoba niż organizator zgromadzenia,
·       zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w formacie dowodowym (35 mm x 45 mm).
3.    Do wglądu:
·       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
·       dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator wnosi zawiadomienie o zgromadzeniu.
OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach (parter) lub
e-mail: urząd@um.barwice.pl   fax 94 3736349

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:


W przypadku, gdy Burmistrz Barwic akceptuje zawiadomienie, niezwłocznie informuje Komendanta Powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Przewodniczący zgromadzenia otrzymuje identyfikator zawierający następujące dane: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie, imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela Burmistrza Barwic, pieczęć Burmistrza Barwic.
Burmistrz Barwic wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Burmistrz Barwic udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Promocji i Rozwoju Gminy, pok. nr 21, tel. 94 713 75 13
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Koszalinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia
UWAGI:
1.   Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Barwic o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
2.  Burmistrz Barwic zakazuje zgromadzenia, jeżeli:
·      jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie z 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
·      odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
·      organizator zgomadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie, w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia, takiej zmiany nie dokonał.
3.    W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy,  Burmistrz Barwic informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o zgromadzeniu
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 46 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-23 10:56:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgoda przewodniczącego zgromadzenia
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 30 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-23 10:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-23 10:55:32)
Ostatnio zmodyfikował: