Przyjęcia interesantów, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195).


Skargi: składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 


Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,

 • wzmocnienia praworządności,

 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

 • ochrony własności,

 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.


Petycje: składa się do organów właściwych.
Przedmiotem petycji może być:

 • żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


Tryb zgłaszania :

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.

 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji

Poczta tradycyjna

Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22 78-460
Barwice

Rada Miejska w Barwicach ul. Zwycięzców 22 78-460
Barwice

E-mail

urzad@um.barwice.pl

Skrytka ePUAP

/3215023/Skrytka/

 

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji

Burmistrz Barwic, Zastępca
Burmistrza

Wtorek godz. 10:00-11:00,

Czwartek 15:30-16:30

Sekretarz Gminy, Skarbnik,
Kierownicy Referatów oraz
pracownicy na samodzielnych
stanowiskach

codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek, wtorek, środa godz. 7:00-15:00
czwartek godz. 7:00-16:00

piątek godz. 7:00-14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej

W pierwszy i trzeci czwartek miesiąca godz. 15:10-16:10

Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej

W drugie czwartki miesiąca w godz. 15:00- 16:00

Opłaty : Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie, zwolnione jest z opłat skarbowych.


Termin odpowiedzi :

 1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

 2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.

 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.


Tryb odwoławczy :

 

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych ”.

 

UWAGA!
PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz. 1195) - ustawa wchodzi w życie w dniu 6 września 2015r.


Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących


W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miejskim w Barwicach:

 1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu tj. Poniedziałek, wtorek, środa - od 7:00 do 15:00, Czwartek - 7:00 do 16:00 Piątek - 7:00 do 14:00
 2. Za pomocą poczty elektronicznej - adres email: urzad@um.barwice.pl
 3. Za pomocą telefonu komórkowego / wiadomości SMS/ - numer: 608 574 597

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Barwicach (np. e-mail, faks) na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.


Pliki do pobrania :

 

Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-23 10:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:13:58)