Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Barwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.barwice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Szymańska.
 • E-mail: koordynator@dostepnosci.pl
 • Telefon: 795 939 808

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Barwic
 • Adres: ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
 • E-mail: burmistrz@um.barwice.pl
 • Telefon: +48 730 111 411

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice
 • Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność wejścia: Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach to trzykondygnacyjny obiekt biurowy, do którego prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wejście główne oraz boczne, usytuowane przy parkingu, zlokalizowane są w poziomie terenu. Aby dostać się do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze, po wejściu do budynku drzwiami głównymi oraz bocznymi, należy pokonać schody, które nie są wyposażone w podjazd oraz urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach.
 • Dostępność Komunikacyjna: Komunikacja między kondygnacjami odbywa się wyłącznie schodami, budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze oraz schody posiadają odpowiednią szerokość, są przestronne, zapewniające bezproblemowe poruszanie się oraz odpowiednią komunikację.
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach nie jest wyposażony w urządzenia oraz akcesoria ułatwiające komunikację oraz poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: urzad@um.barwice.pl

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-23 11:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2024-05-27 12:11:29)