Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARWIC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 29 września 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla całego obszaru położonego w granicach administracyjnych Gminy Barwice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2012r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon