Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

122 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ - Rys. 1- Schemat sieci kanalizacyjnej wraz z lokalizacją oczyszczalni

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

543 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja z rejestru gruntów dla działek nr 3/13, 8, 27, 4 obręb Knyki

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty

155 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób

101 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz robót

81 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt umowy

851 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 do SWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

83 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.08.2022r.

572 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

471 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA

385 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

54 KBPobierzPodgląd pliku