Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1Uchwała Nr XXXIX/339/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 lutego 2022 poz. 398
2Uchwała Nr XXXIX/343/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BarwicachDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 lutego 2022 poz. 399
3Uchwała Nr XXXIX/344/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w BarwicachDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 lutego 2022 poz. 400
4Uchwała Nr XL/350/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice w 2022 roku Uchwała Nr XXXIX/349/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 styczniaDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 kwietnia 2022 poz. 1712
5Uchwała Nr XL/352/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13 kwietnia 2022 poz. 1784
6Uchwała Nr XL/357/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 kwietnia 2022 poz. 1713
7Uchwała Nr XL/359/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 kwietnia 2022 poz. 1711
8Uchwała Nr XLI/360/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 maja 2022 poz. 2147
9Uchwała Nr XLI/361/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 maja 2022 poz. 2146
10Uchwała Nr XLI/362/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 maja 2022 poz. 2150
11Uchwała Nr XLII/369/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 czerwca 2022 poz. 2505
12Uchwała Nr XLII/370/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 czerwca 2022 poz. 2506
13Uchwała Nr XLIII/376/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2022 poz. 3102
14Uchwała Nr XLIII/380/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2022 poz. 3104
15Uchwała Nr XLIII/381/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2022/2023Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2022 poz. 3106
16Uchwała Nr XLIII/382/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2022 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2022 poz. 3108
17Dz. Urz. Woj. Zach z dnia 2 września 2022 poz. 3278
18Dz. Urz. Woj. Zach z dnia 2 września 2022 poz. 3279
19Dz. Urz. Woj. Zach z dnia 2 września 2022 poz. 3730
20
21
22
23
24
25
26