Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Oferta realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Karta usługi nr 79

 

Oferta realizacji zadania publicznego

przez organizację pozarządową

 

Podstawa prawna

Art. 12.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003. Nr 193, poz.1891)

 

Wymagane dokumenty

-      Oferta realizacji zadania publicznego,

-      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

-      Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

-      Sprawozdanie finansowe za ostatni rok.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

2 miesiące

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 21 pokój nr 16, Referat Promocji i Rozwoju    

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

76 KBPobierz

Oferta organizacji pozarzadowej na wykonanie zadania publicznego

62 KBPobierz