Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta usługi nr 78

 

Dofinansowanie pracodawcom

kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Podstawa prawna

Art. 70b Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek

2.  Załączniki do wniosku:

-      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określonych w odrębnych przepisach,

-      umowa(y) o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-      dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 42 II piętro pokój nr 24, Kierownik ZAGO  

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 Wniosek

59 KBPobierz