Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barwice

PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BARWICE

Karta usługi nr 76

 

Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barwice

 

Podstawa prawna

Art. 90 b, art. 90 c ust.1, ust.2 pkt 1, ust.4, art.90 d, art. 90 f, art. 90 m, art. 90 n o Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późń. zm.),

Art.104, art.108 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

Uchwała Nr XXXVI/203/2005 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Wymagane dokumenty

-      Wniosek

-      Zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wynagrodzenie netto, zasiłek rodzinny, pomoc z opieki społecznej, dodatki mieszkaniowe)

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

2 miesiące

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 45 II piętro pokój nr 21, ZAGO 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia

 

Uwagi

Nie dotyczy

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

93 KBPobierz