Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DUPLIKATÓW, ODPISÓW, WYCIĄGÓW, WYPISÓW LUB KOPII

Karta usługi nr 29

 

Poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii

 

Podstawa prawna

Art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm).

§ 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.)

§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 29.12.1999 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów potwierdzających rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. Nr 111, poz. 1300)

Art. 178 § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Art. 73 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Art. 250 i art. 722 § 1 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

Art. 46 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurwncji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A, zał. cz.II pkt 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie lub wniosek zainteresowanego

 

Opłaty

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy lub niedpłatnie

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr.godz. 7.15-15.00 (czw. godz. 7.15-16.00), pt godz. 7.15 - 15.15 tel. (0-94) 3736309 ,

stanowisko ds. obsługi sekretariatu 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy