Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

WYDANIE DECYZJI O ODROCZENIU TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO – DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Karta usługi nr 47

 

Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

 

Podstawa prawna

art. 67a, 67b, 207 oraz 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 Dz. U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

-        wniosek

-        zaświadczenia o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących

-        oświadczenie o wysokości kosztów utrzymania (np. rachunki ponoszonych opłat)

-        zaświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej oraz dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu z okresu dwóch ostatnich kwartałów

 

Opłaty

Brak

 

Termin odpowiedzi

1 miesiąc

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Oświadczenie odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wypełniają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od wniesienia opłaty skarbowej i dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy