Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

WYDANIE DECYZJI O UMORZENIU ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO -  DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Karta usługi nr 45

 

Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych

 

Podstawa prawna

Art. 67a, 67b i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 Dz. U. nr 8 poz. 60 z późn. zm)

Art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek

-    zaświadczenia o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących

-    oświadczenie o wysokości kosztów utrzymania (np. rachunki ponoszonych opłat)

-    zaświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej oraz dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu z okresu dwóch ostatnich kwartałów

 

Opłaty

Brak

 

Termin odpowiedzi

1 miesiąc

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
 

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Uwagi

Oświadczenie odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wypełniają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy