Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych

WYDANIE DECYZJI O UMORZENIU PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI – OD OSÓB PRAWNYCH

Karta usługi nr 43

 

Wydanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

od osób prawnych

 

Podstawa prawna

Art. 13 § 1 pkt. 1, art. 207, art. 210, art. 67b Ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

§ 15 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych /Dz. U. Nr 165, poz. 1371/;

art. 3, art. 37 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291);

§ 1, § 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 94, poz. 900 z póź. zm.)

 

Wymagane dokumenty

-       wniosek;

-       dokumenty określające sytuację ekonomiczno-finansową podatnika, oraz wszelkie inne dokumenty mające zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie;

-       dokumenty dotyczące uzyskanej pomocy de minimis, w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy

 

Opłaty

Brak

 

Termin odpowiedzi

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15

tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,

Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

  

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy