Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39  ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  zamieszczono uchwałę Nr XX/140/2008 Rady Miejskiej Barwic z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany Studium.

 

Adres strony internetowej:

http://www.bip.barwice.pl/home/Ochrona-Środowiska/Ochrona-srodowiska/Informacje-o-srodowisku/Publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zaw.aspx w spisach kart informacyjnych i kart do pobrania pod symbolem Karta C-01.

 

 

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon