Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice Zespół elektrowni wiatrowych Barwice.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Barwicach uchwały Nr XXIV/169/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. (zmienionej Uchwałą Nr XXVII/198/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice”, obejmującego część obrębów: Ostrowąsy,  Stary Chwalim,  Barwice  i  Łeknica.

 

 

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, w terminie do dnia 04 czerwca 2009r.

 

 

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

 

 

 

mgr inż. Robert Zborowski

 

 

 

Z-ca BURMISTRZA