Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o sporządzeniu strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń mpzp gminy Barwice dla obszaru położonego w obrebie m. Jeziorki

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39  ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  zamieszczono:

1. Strategiczną Prognozę Oddziaływania Na Środowisko Realizacji Ustaleń miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych w obrębie miejscowości Jeziorki i przeznaczonych pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów sporządzonej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych w obrębie miejscowości Jeziorki i przeznaczonych pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003r.                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

3. Pisma Burmistrza Miasta i Gminy Barwice do organów opiniujących                            i uzgadniających Strategiczną Prognozę Oddziaływania Na Środowisko oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dotyczące uzgodnienia i opinii Strategicznej Prognozy Oddziaływania Na Środowisko i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych  w obrębie miejscowości Jeziorki.

4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr RDOŚ-32-WOOŚ-7041/7/4/09/am z dnia 24 lipca 2009r. dotyczące uzgodnienia prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych w obrębie miejscowości Jeziorki  i przeznaczonych pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów

5. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr RDOŚ-32-WOOŚ-7041/7/4/09/am z dnia 18 września 2009r. dotyczące uzgodnienia prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych w obrębie miejscowości Jeziorki i przeznaczonych pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

6. Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr RDOŚ-32-WOOŚ-7040/7/4/09/am  z dnia 18 września 2009r. oraz postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr PS.N-NZ/073-400/33/09 z dnia 20 lipca 2009r. sporządzonych na podstawie Art. 17, pkt. 6c i 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) dotyczącą zaopiniowania projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barwice dla terenów położonych w obrębie miejscowości Jeziorki i przeznaczonych pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

7. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Barwice o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki.

Adres strony internetowej:

http://www.bip.barwice.pl/home/Ochrona-Środowiska/Ochrona-srodowiska/Informacje-o-srodowisku/Publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zaw.aspx w spisach kart informacyjnych i kart do pobrania pod symbolem Karta C-02.

 

BURMISTRZ

inż. ZENON MAKSALON