Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.01. Ogłoszenie o wyniku postępowania - opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum miasta Barwice i ciągów komunikacyjnych.

Barwice, 2007-12-28

IOŚ. 341 – 12/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum miasta Barwice i ciągów komunikacyjnych”.

Wybrany Wykonawca:                      

ATRIUM STUDIO

Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski

ul. Za Cytadelą 5

61 – 633 Poznań

 

Cena oferty brutto: 40.200,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

*        oferta Nr 1 złożona przez ATRIUM STUDIO Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski, ul. Za Cytadelą 5, 61-633 Poznań; cena oferty: 40.200,00 zł brutto;

*        oferta Nr 2 złożona przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ mgr inż. arch. Andrzej Ciemiński, ul. Moniuszki 8, 89-600 Chojnice; cena oferty: 61.000,00 zł brutto. 

Oferta nr 1 wypełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jedyne kryterium cena – 100%), oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

                                                                              B U R M I S T R Z

                                                                                inż. Zenon Maksalon