Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.04. Ogłoszenie o wyniku postępowania-dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Barwice.

Barwice, 2008-03-03

IOŚ. 341 – 01/04/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Barwice”.

Wybrany Wykonawca:                      

Sklep ROLNO-SPOŻYWCZY – Barbara Ignerowicz

ul. Wojska Polskiego 7

78 – 460 Barwice

 

Cena oferty brutto: 34.200,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert. Oferta wybranego Wykonawcy wypełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jedyne kryterium wyboru cena-100%) oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

                                                                           

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon