Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.19. Budowa chodnika i zjazdów w m. Stary Chwalim, gmina Barwice.

Barwice, 2008-09-30

IOŚ. 341 – 01/19/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów w m. Stary Chwalim, gmina Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:                      

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44

78 – 460 Barwice

 

Cena oferty brutto: 23.142,33 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta. §21 ust.6 Zarządzenia Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Barwice, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia, gdy wpłynęła tylko jedna oferta cenowa. Oferta korzystna cenowo.

                                                                         

 

                                             BURMISTRZ

                                      inż. Zenon Maksalon