Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.22. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 78/4 w m. Piaski, gmina Barwice.

Barwice, 2008-10-15

IOŚ. 341 – 01/22/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 78/4 w m. Piaski, gmina Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:                      

„TORF” Spółka z o.o.

Nowy Chwalim

78 – 461 Stary Chwalim

 

Cena oferty brutto: 21.189,97 zł.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza cenowo – cena jedynym kryterium wyboru ofert.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.