Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1Uchwała Nr XXVII/224/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 lutego 2021 poz. 617
2Uchwała Nr XXVIII/230/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice w 2021 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 kwietnia 2021 poz. 1598
3Uchwała Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 marca 2021 poz. 1164
4Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia w sprawie Przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w RodzinieDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 czerwca 2021 poz. 2440
5Uchwała Nr XXIX/240/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2021 poz. 2010
6Uchwała Nr XXIX/242/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 20 Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 maja 2021 poz. 2099
7Uchwała Nr XXIX/243/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnai 29 kwietnia 2021 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 czerwca 2021 poz. 2438
8Uchwała Nr XXIX/246/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2021 poz. 2011
9Uchwała Nr XXX/249/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie okreslenia wzoru wnkiosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 czerwca 2021 poz. 2629
10Uchwała Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania....Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 czerwca 2021 poz. 2431
11Uchwała Nr XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2021 poz. 3086
12Uchwała Nr XXX/255/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 lipca 2021 poz. 3087
13Uchwała Nr XXX/256/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 czerwca 2021 poz. 2432
14Uchwała Nr XXX/257/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zarządzenie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 czerwca 2021 poz. 2433
15Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/243/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 7 czerwca 2021 poz. 2439
16Uchwała Nr XXXI/262/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 lipca 2021 poz. 3132
17Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2021/2022Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 lipca 2021 poz. 3436
18Uchwała Nr XXXII/282/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza BarwicDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 sierpnia 2021 poz. 3657
19Uchwała Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 września 2021 poz. 4048
20Uchwała Nr XXXIV/299/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 listopada 2021 poz. 4861
21Uchwała Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2021 - 2025Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 listopada 2021 poz. 4858
22Uchwała Nr XXXIV/301/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice"Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 listopada 2021 poz. 4859
23Uchwała Nr XXXIV/302/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały XXVIII/230/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 listopada 2021 poz. 4860
24Uchwała Nr XXXIV/304/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 października 2021 poz. 4259
25Uchwała Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 grudnia 2021 poz. 5680
26Uchwała Nr XXXV/309/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 listopada 2021 poz. 4702
27Uchwała Nr XXXV/310/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 listopada 2021 poz. 4703
28Uchwała Nr XXXV/311/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 listopada 2021 poz. 4704
29Uchwała Nr XXXV/312/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 listopada 2021 poz. 4705
30Uchwała Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 listopada 2021 poz. 4701
31Uchwała Nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior +" w BarwicachDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 grudnia 2021 poz. 5548
32Uchwała Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 grudnia 2021 poz. 5563
33Uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 grudnia 2021 poz. 5238
34Uchwała Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13 grudnia 2021 poz. 5432
35Uchwała Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2022Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 stycznia 2022 poz. 166
36Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 stycznia 2022 poz. 167