Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Podstawowe zadania Gminy

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

·        ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

·        gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

·        wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

·        lokalnego transportu zbiorowego,

·        ochrony zdrowia,

·        pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

·        gminnego budownictwa mieszkaniowego,

·        edukacji publicznej,

·        kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

·        kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

·        targowisk i hal targowych,

·        zieleni gminnej i zadrzewień,

·        cmentarzy gminnych,

·        porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

·        utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

·        polityki pro rodzinnej , w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

·        wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

·        promocji gminy,

·        współpracy z organizacjami pozarządowymi,

      ·    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw