Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Barwice dnia, 28.10.2008 r.

 

 

Ldz. IOŚ.7331/65/DCP/2008

 

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami / oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r poz. 717, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 28.10.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie   ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi na działkach: 540/7, 540/10, 540/9, 278/1, 324, 547/3, 283/5, 327/2, 326/1 obręb 03 Barwice gmina Barwice.

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, Rejon Energetyczny w Szczecinku, ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamia się, że w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 pokój nr 2 znajduje się całość akt dotyczących ww. sprawy.

 

W związku z tym informuję, że w terminie do dnia 18.11.2008 r. strony mogą w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zakresem zebranych dowodów i materiałów w sprawie i wnosić do nich uwagi na piśmie.

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Strony postępowania ( zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek) poprzez obwieszczenie x 3.