Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

 

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską uchwały Nr XX/140/2008 z dnia 25 września 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice w zakresie obrębów Stary Chwalim, Sulikowo, Łeknica, Barwice, Ostrowąsy, Tarmno oraz obszary położone w granicach administracyjnych Gminy Barwice dla terenów przeznaczonych pod zalesienia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2009r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.