Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Barwice o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki

 

Na podstawie art. 54 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i art. 17, pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki w dniach od 09 października 2009r. do dnia 06 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, w godzinach od 7.15 do 15.15.

Tereny objęte opracowaną prognozą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice położone są w obrębie miejscowości Jeziorki i przeznaczone pod budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Przedmiotowa prognoza oddziaływania na środowisko i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostały pozytywnie uzgodnione i zaopiniowane przez wszystkie organy wymienione w odpowiednich art. ww ustaw.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w prognozie zagadnieniami  odbędzie się w dniu 15 października 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Barwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2009r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice

 

              Zenon Maksalon