Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Barwice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice "Budowa farm elektrowni wiatrowych"

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Budowa farm elektrowni wiatrowych”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Barwicach Uchwały
Nr XXIV/170/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Budowa farm elektrowni wiatrowych” obejmującego obszar w obrębie Sulikowo zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice w terminie do dnia 13 listopada 2009 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu „Budowa farm elektrowni wiatrowych” w obrębie Sulikowo.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@umig.barwice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 13 listopada 2009 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice.