Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice”

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespół elektrowni wiatrowych Barwiceobejmującego część obrębów: Ostrowąsy, Stary Chwalim, Barwice i Łeknica w gminie Barwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 września do 01 października 2010r. w Urzędzie Miejskim  w Barwicach, pok. nr 4 w godz. od 7.15 do 15.15.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 29 września 2010 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Barwic z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2010r.

 

 

Burmistrz Barwic

inż. Zenon Maksalon