Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARWIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice ,,Budowa farm elektrowni wiatrowych” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARWIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice ,,Budowa farm elektrowni wiatrowych” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2008 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice pod nazwą ,,Budowa farm elektrowni wiatrowych” obejmującego obszar w obrębie Sulikowo wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko i stanowiskiem właściwych organów w dniach od 02 listopada 2010r. do 26 listopada 2010r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pokój nr 4 w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Barwicach, pokój nr 4  o godzinie  12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Barwic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2010r.

 

Zgodnie z art. 39, 40, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonej   w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Barwicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22,  78-460 Barwice, e-mail urzad@um.barwice.pl, w terminie do dnia 20 grudnia 2010r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę zgłaszającego,adres, przedmiot uwagi, oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Burmistrz Barwic.

 

 

 

Burmistrz Barwic

Zenon Maksalon