Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwały Rady Miejskiej za 2005 rokUchwała Nr XLIV/257/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/256/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy rady

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/255/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

112 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/254/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem 2005 roku

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/253/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Barwice na 2006 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/252/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/251/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Barwice aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/250/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/249/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia z

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/248/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia hejnału Miasta i Gminy Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/247/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczeci

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/246/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Barwice aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/245/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

150 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/244/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia warunków pomocy dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Barwice

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/243/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/242/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/241/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Barwice

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/240/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

114 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/239/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/238/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/237/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/236/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/235/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/234/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/233/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/232/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/231/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/230/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu ustanowienia obszaru Natura 2000 – „Jeziora Czaplineckie”.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/229/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/228/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/227/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/226/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

104 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/225/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów Miasta i Gminy Barwice w spółce „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Barwicach do spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągó

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/224/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Barwice na lata 2005 – 2010

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/223/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/222/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie intencji określenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Chwalim

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/221/2005 z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Barwice aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/220/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/219/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/218/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Barwice

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/217/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/216/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia z gody na udzielenie bonifikaty przez Burmistrza Miasta i Gminy Barwice

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/215/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/214/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/213/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Szczecinku oraz objęcia jednego udziału w spółce o wartości n

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/212/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem w roku szkolnym 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/211/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stary Chwalim

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/210/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/209/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie likwidacji środka specjalnego funkcjonującego przy Zespole Administracyjno - Gospodarczym Oświaty w Barwicach

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/208/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/207/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/206/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/205/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/204/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Barwice

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/203/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

80 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/202/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/201/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Barwice

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/200/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Barwice za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/199/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „ Nowy Chwalim”

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/198/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia – „Zintegrowana gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”, finansowanego z Funduszu Spójności

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/197/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego dla Miasta i Gminy Barwice na lata 2005 - 2007

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/196/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia woli zamiany

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/195/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/194/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

60 KBPobierzPodgląd pliku
60 KBPobierzPodgląd pliku
64 KBPobierzPodgląd pliku
63 KBPobierzPodgląd pliku
63 KBPobierzPodgląd pliku
55 KBPobierzPodgląd pliku
57 KBPobierzPodgląd pliku
59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/186/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za

65 KBPobierzPodgląd pliku
56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/184/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i

65 KBPobierzPodgląd pliku
58 KBPobierzPodgląd pliku
59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/181/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach oraz szczegółowe warunki częściowego lu

66 KBPobierzPodgląd pliku
76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/179/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody przekazania środków pieniężnych Miasta i Gminy Barwice zgromadzonych na koncie inwestycyjnym Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rzecz Związku

61 KBPobierzPodgląd pliku
81 KBPobierzPodgląd pliku
65 KBPobierzPodgląd pliku
55 KBPobierzPodgląd pliku