Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwały Rady Miejskiej za 2007 rok



Uchwała Nr XIII/85/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwice

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/83/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem 2007 roku

42 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/81/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/80/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy dla obwodnicy przebiegającej przez teren miasta Barwice

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/77/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy rady

77 KBPobierzPodgląd pliku
285 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/75/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/74/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Starostwu Powiatowemu w Szczecinku na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barwicach

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XII/73/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barwice

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/72/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008r

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/71/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/70/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/69/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/68/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/67/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Barwice weksla „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/66/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Barwice weksla „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki płatniczej udzielonej z

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/64/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania w imieniu Rady Miejskiej obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/63/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

78 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/62/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie założeń polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu gminy Barwice na rok 2008

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/61/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/60/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników na lata 2008-2011

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/59/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Barwice weksla „in blanco” wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki z

73 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/58/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Barwice weksla „in blanco” wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki

82 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/57/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/56/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Barwice

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/55/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/54/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/53/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/52/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej

110 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/51/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Miejscowości Stary Chwalim

113 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/50/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

121 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/49/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/48/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/47/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/46/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/45/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/44/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Administracyjno – Gospodarczego Oświaty w Barwicach

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/42/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia dopłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych

76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/40/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy Barwice na lata 2007 – 2010

79 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

77 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/38/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VII/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Barwice za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/36/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania w imieniu Rady Miejskiej obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/35/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/34/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rozwoju i powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/33/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta i Gminy Barwice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/32/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/31/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/30/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/29/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/28/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości

64 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Drawskie

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/26/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/25/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/24/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Barwice na 2007 rok

266 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr V/23/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za god

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Barwice

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ponownego wyboru do Komisji Rady Miejskiej w Barwicach

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/19/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r

64 KBPobierzPodgląd pliku