Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Z A W I A D O M I E N I E
            Na podstawie art. 34 i 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547/ w związku z wyborami zarządzonymi   na dzień 21 listopada 2010r. zawiadamiam, że spis wyborców z terenu gminy Barwice został sporządzony i będzie udostępniony na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach od 8 do 12 listopada br. w Urzędzie Miejskim w pok. nr 14 w godzinach urzędowania.
Jednocześnie informuję, że wyborca posiadający prawo wyborcze, przebywający czasowo lub stale zamieszkały /nigdzie nie zameldowany/ na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów będzie dopisany do rejestru wyborców jeżeli złoży pisemny wniosek w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Barwicach. 
                                                                                                 Burmistrz Barwic
                                                                                              inż. Zenon Maksalon