Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.02.2020 poz. 782
2Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.02.2020 poz. 784
3Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychDz. Urz. Woj. Zach. z 25.02.2020 poz. 1051
4Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24 lutego 2020r. poz. 984
5Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.02.2020poz. 787
6Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2020 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 03.04.2020 poz. 1762
7Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 marca 2020 r. poz. 1284
8Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 marca 2020 r. poz. 1285
9Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 marca 2020r. poz. 1373
10Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 2 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 marca 2020r. poz. 1374
11Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22 maja 2020r. poz. 2419
12Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13 lipca 2020r. poz. 3355
13Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 21 lipca 2020r. poz. 3476
14Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2020/2021Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 sierpnia 2020r. poz. 3796
15Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11 sierpnia 2020r. poz. 3768
16Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 września 2020r. poz. 4270
17Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27sierpnia 2020r. poz. 3881
18Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BarwicachUchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28 października 2020r. poz. 4427
19Uchwała Nr XXIV/192/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2020r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 listopada 2020r. poz. 4951
20Uchwała Nr XXIV/193/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 listopada 2020r. poz. 4953
21Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 listopada 2020r. poz. 4954
22Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 listopada 2020r. poz. 4958
23Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 grudnia 2020r. poz. 5441
24Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 stycznia 2021r. poz. 150
25Uchwała Nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w Barwicach...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 lutego 2021r. poz. 520
26Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2011r. 1)ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usłuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 lutego 2021r. poz. 523
27Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 stycznia 2021r. poz. 224
28Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnejDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 lutego 2021r. poz. 525
29Uchwała Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu: "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 stycznia 2021r. poz. 403