Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.06.2020r.

1.1 MBPobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.06.2020r.

264 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

7.1 MBPobierz

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

8.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy

4.1 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy

86 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt tymczasowej organizacji ruchu

4.9 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

41 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

44 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

74 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

38 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

37 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

150 KBPobierz