Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

788 KBPobierz

ZMIANA SIWZ

606 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy - po zmianie,

101 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy - po zmianie

104 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

6.6 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

9.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

41 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

44 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej

38 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy (nieaktualny)

102 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (nieaktualny)

104 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności w postępowaniu na podstawie umowy o pracę

37 KBPobierz