Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

253 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6.6 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

9.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

41 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

44 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej

38 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy

78 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

83 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności w postępowaniu na podstawie umowy o pracę

37 KBPobierz