Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.02.2019r poz. 914
2Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.03.2019r poz. 1412
3Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Barwice

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 08.05.2019r poz. 2637

rozstrzygnięcie nadzorcze poz. 2638

4Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2019 rokuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.04.2019r poz. 2207
5Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.04.2019r poz. 2208
6Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 01.04.2019r poz. 1696
7Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz..Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.06.2019r poz. 3061
8Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.06.2019r poz. 3062
9Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.05.2019r poz. 2601
10Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.06.2019r poz. 3209
11Uchwała Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.06.2019r poz. 3210
12Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.07.2019r poz. 3617
13Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznegoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 02.07.2019r poz. 3618
14Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.06.2019r poz. 3211
15Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.07.2019 poz. 4162
16Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 roDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26.07.2019 poz. 4135
17Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie realizacji przez Gminę Barwice Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019Wniosek o wycofanie z publikacji, nie jest to prawo miejscowe
18Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 roDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14.08.2019 poz. 4330
19Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany zapisów Załącznika do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarzy Komunalnych w ...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.10.2019 poz. 5282
20Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały X/60/11 z dnia 29 czerwca 2011r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.10.2019 poz. 5283
21Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 04.10.2019 poz. 4969
22Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27.11.2019 poz. 6024
23Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2019 poz. 5675
24Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2019 poz. 5676
25Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2019 poz. 5677. Uchwała RIO XXXII.250.K.2019 w sprawie stwierdzenia nieważności. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23.12.2019 poz. 6807
26Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2019 poz. 5678roz. Nadzorcze XXX.236.K.2019. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.12.2019 poz. 6429
27Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 06.11.2019 poz. 5679
28Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.11.2019 poz. 6157
29Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.12.2019 poz. 6543. Roz. nadz. Nr P-1.4131.714.2019.K z dnia 19.12.2019Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2020 poz. 123
30Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 11.12.2019 poz. 6544
31Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.11.2019 poz. 6158
32Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnejDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.12.2019 poz. 6723
33Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 18.12.2019 poz. 6724
34Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Barwice na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.12.2019 poz. 6650
35Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2020poz. 109
36Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2020poz. 110
37Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2019/2020Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.01.2020poz. 585
38Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nichDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28.01.2020poz. 586
39Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 07.01.2020poz. 111