Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

8.6 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

11.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

2.4 MBPobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz ofertowy – część I zamówienia,

157 KBPobierz

Załącznik nr 2b do SIWZ - Formularz ofertowy – część II zamówienia,

151 KBPobierz

Załącznik nr 2c do SIWZ - Formularz ofertowy – część III zamówienia,

151 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

105 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

109 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług,

102 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi,

101 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób,

105 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

102 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

231 KBPobierz