Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barwice oraz Zarządzenia nr 298/2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu  współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Barwic ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Barwice z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działających na terenie Gminy Barwice.

Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można przekazywać w  terminie od 15 października 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alex@um.barwice.pl  (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice (decyduje data wpływu do urzędu), lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, parter) z dopiskiem "Konsultacje Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

25.10.2018 o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Barwice.

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Barwicach odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Promocji i Rozwoju Gminy Barwice, tel. 094 713 75 13

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Burmistrz Barwic

Zenon Maksalon

 

Zarządzenie Nr 298/2018

35 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały

61 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Programu Współpracy 2019

62 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacyjny

36 KBPobierzPodgląd pliku