Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

6.5 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

9.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy,

123 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

89 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

85 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług,

82 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi,

86 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób,

84 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

78 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy

136 KBPobierz