Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

5.7 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

8.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

162 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

124 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

89 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

86 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

82 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi

86 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

85 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

79 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

155 KBPobierz