Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

7.3 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

9.9 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany,

13.3 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej,

1.9 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne,

6.2 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt stałej organizacji ruchu,

4.9 MBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy,

72 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

40 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,

44 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Kosztorys ofertowy,

184 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych,

38 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób,

41 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

37 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.

152 KBPobierz