Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

          Szanowni  Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Barwice

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

     Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

     Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Barwic informację o wysokości opłat zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty.

     Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

    Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty. Przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłat zostaną o tym powiadomione do końca I kwartału br. W przypadku dużej liczby osób zobowiązanych, braku wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, termin przekazania informacji może ulec zmianie.

    Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jak powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o dokonanie w terminie do 30 marca 2018 roku zgłoszenia zawierającego następujące informacje:

1.    Całkowita powierzchnia nieruchomości (m2),

2.    Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2),

3.    Powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2),

4.    Powierzchnia urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych (m2).

 

Niniejszą Informację należy przekazać  do  Urzędu Miejskiego w Barwicach, pokój nr 4. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie Pan Grzegorz Wałaszczyk – Błaszczyk, tel. 947137503, e-mail: grzegorzwb@um.barwice.pl .

Załącznik: Informacja o nieruchomości.


                                                                                                Z poważaniem

Burmistrz

inż. Zenon Maksalon

 

Informacja o nieruchomości

39 KBPobierzPodgląd pliku