Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.4 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-szczegółowy zakres usług

5.6 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

36 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

63 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy

75 KBPobierz