Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3.0 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ- cz. 1 –Projekt budowlany-załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: rozbudowa budynku MGOPS

8.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ -cz. 2 –Projekt budowlany-załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: rozbudowa budynku MGOPS

8.6 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ- cz. 3 –Projekt budowlany-załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: rozbudowa budynku MGOPS

12.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ- cz. 4 –Projekt budowlany-załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: rozbudowa budynku MGOPS

9.9 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

3.5 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

2.7 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

47 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

39 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

209 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ – Formularz ofertowy

65 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt umowy

140 KBPobierz