Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wyjaśnienia treści SIWZ

328 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.9 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.6 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy: projekt kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania

16.8 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Inwentaryzacja budowlana

9.2 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiary robót: branży ogólnobudowlanej i instalacji c.o.

5.3 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

38 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

36 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

269 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ – Formularz ofertowy

65 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt umowy

138 KBPobierz