Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 2

0.9 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

567 KBPobierz

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 1

418 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.5 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz ilości dni nauki w roku szkolnym 2014/2015

37 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

148 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ– wykaz wykonywanych głównych usług

37 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ– oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ– wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

38 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

39 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ– oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– oświadczenie Wykonawcy, że podczas transportu związanego z realizacją ww. zadania zapewni uczniom opiekę opiekunów podczas dowozów i odwozów

33 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ– formularz ofertowy

91 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ– projekt umowy

103 KBPobierz