Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja z sesji otwarcia ofert

290 KBPobierz

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

82 KBPobierz

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.1 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.1 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ– OPIS TECHNICZNY-FORMULARZ ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SAMOCHODU

128 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ– Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy

62 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ– Projekt umowy

59 KBPobierz